สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แทนจาก NHK WORLD FROM JAPAN เข้าพบผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Number of View: 40

ผู้แทนจาก NHK WORLD FROM JAPAN นำโดย MR.SATOSHI UZAWA Technical Director Media Solutions Department , MR. FRANK LEE Manager NHK WORLD Distribution (Asia-Pacific) และ คุณลัดดา องอาจมณีรัตน์ กรรมการผู้จัดการ NIPPON PRODUCTION SERVICE CO.,LTD. เข้าพบคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อติดตามการออกอากาศรายการ Radio Japan และ ทดสอบการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียง รายการ Radio Japan ณ อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559 ในการนี้ รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วย นายไพโรจน์ กลิ่นเกษร นายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวสุจิรา โลหะทัด , นายประภากร นนทลักษณ์ และ นายปัญจวิชญ์ ขอดทอง นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ (ล่าม) ให้การต้อนรับ

โครงการธรรมศาสตร์สานศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี

Number of View: 72

เมื่อวันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี เดินทางมาบันทึกเสียงดนตรีไทย ในโครงการธรรมศาสตร์สานศิลป์ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เข้าถึงกลุ่มผู้ฟัง อีกทั้งยังเป็นเวทีการแสดงความสามารถด้านดนตรีไทยของเยาวชน เพื่อสืบสานการดนตรีไทยต่อไป

โครงการธรรมศาสตร์สานศิลป์ โรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Number of View: 52

เมื่อวัน พุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559 โรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เดินทางมาบันทึกเสียงดนตรีไทย ในโครงการธรรมศาสตร์สานศิลป์ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เข้าถึงกลุ่มผู้ฟัง อีกทั้งยังเป็นเวทีการแสดงความสามารถด้านดนตรีไทยของเยาวชน เพื่อสืบสานการดนตรีไทยต่อไป

บันทึกเสียงโครงการ ธรรมศาสตร์สานศิลป์ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

Number of View: 124

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี เดินทางมาบันทึกเสียงดนตรีไทย ในโครงการธรรมศาสตร์สานศิลป์ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เข้าถึงกลุ่มผู้ฟัง อีกทั้งยังเป็นเวทีการแสดงความสามารถด้านดนตรีไทยของเยาวชน เพื่อสืบสานการดนตรีไทยต่อไป

ธรรมศาสตร์สานศิลป์ 2559 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี

Number of View: 106

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม บันทึกเสียงบรรเลงวงดนตรีไทย ณ สถานีวิทยุธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เพื่อออกอากาศช่วงรายการ “ธรรมศาสตร์สานศิลป์” ทางคลื่นวิทยุ AM 981 KHz และทาง www.radio981.tu.ac.th

IMG_7114 IMG_7118 IMG_7125 IMG_7127 IMG_7138 IMG_7141 IMG_7142 IMG_7155  IMG_7170IMG_7159