กิจกรรม

โครงการอบรมเทคนิคการประกาศและผลิตรายการวิทยุ รุ่นที่ 2

Number of View: 143

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้จัดโครงการอบรม “เทคนิคการประกาศและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง รุ่นที่ 2”  แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2560 โดยมีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความสนใจเข้าร่วม การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณบดี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน รศ. พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการ รวมถึง วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ นำโดย ผศ.กุลนารี เสือโรจน์ ผศ.ภัทธีรา สารากรบริรักษณ์ อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และคุณจีรวุฒ จันทร์ฉายแสง ศิษย์เก่าคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พิธีกรรายการ นักพากษ์เสียงและนักร้อง มาร่วมเป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติเทคนิคการประกาศทางวิทยุกระจายเสียงในครั้งนี้

รับสมัครบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการประกาศและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง รุ่นที่ 2”

Number of View: 184

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการประกาศและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง รุ่นที่ 2” ในวันจันทร์ที่ 16 – อังคารที่ 17 มกราคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน (Media Training Center) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วิทยากรที่มาให้ความรู้ ได้แก่ ผศ.ภัทธีรา สารากรบริรักษ์ ผศ.กุลนารี เสือโรจน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ และ อ.ดร.อริสรา (กำธรเจริญ) วิภาตะวัต อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เมื่อผู้เข้าร่วมผ่านการอบรมครั้งนี้แล้ว จะสามารถเข้าใจความรู้เบื้องต้นและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง อีกทั้งยังสามารถผลิตรายการวิทยุเบื้องต้นได้จากการได้ทดลองปฏิบัติจริง

ในการนี้ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จึงขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมโครงการ “เทคนิคการประกาศและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงรุ่นที่ 2” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ประสงค์เข้าอบรมกรุณาส่งใบสมัครโดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มกลับมายังคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-696-5100
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่

Poster-Training-JC-Radioproduction-2nd

NHK World Radio Japan ส่งสารแสดงความเสียใจในการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Number of View: 153

NHK World Radio Japan บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งญี่ปุ่น โดย Yuki Sakagami Internationnal Broadcasting Division และ Mari Xu Kitaizumi ส่งสารแสดงความเสียใจในการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

NHK message main

 

ผู้แทนจาก NHK WORLD FROM JAPAN เข้าพบผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Number of View: 239

ผู้แทนจาก NHK WORLD FROM JAPAN นำโดย MR.SATOSHI UZAWA Technical Director Media Solutions Department , MR. FRANK LEE Manager NHK WORLD Distribution (Asia-Pacific) และ คุณลัดดา องอาจมณีรัตน์ กรรมการผู้จัดการ NIPPON PRODUCTION SERVICE CO.,LTD. เข้าพบคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อติดตามการออกอากาศรายการ Radio Japan และ ทดสอบการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียง รายการ Radio Japan ณ อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559 ในการนี้ รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วย นายไพโรจน์ กลิ่นเกษร นายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวสุจิรา โลหะทัด , นายประภากร นนทลักษณ์ และ นายปัญจวิชญ์ ขอดทอง นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ (ล่าม) ให้การต้อนรับ

คณะกรรมการอำนวยการสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Number of View: 244

เมื่อวันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. คณะกรรม การอำนวยการสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำโดย นายกฤษฎา ฐิติปุญญานายกสมาคมสุขภาพจิตฯ , รศ.ดร.สุรัตน์ เมธีกุล ,นางอัมพร รัตนวิทย์,ดร.นายแพทย์ธนู ชาติธนานนท์
และนางสาวนิชาภา แก้วประดับ เข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ อาคารปฏิบัติการ
สื่อสารมวลชน ชั้น 5   คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเพื่อร่วมพูดคุยหารือ เรื่องความร่วมมือ
ในการผลิตรายการวิทยุ นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพจิต ในช่วงสาระน่ารู้เพื่อเผยแพร่ ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยมีนายสถานีวิทยุมธ. นายไพโรจน์ กลิ่นเกษร นางสาวสุจิรา โลหะทัด, นายศราวุธ  พึ่งเถื่อน และเจ้าหน้าที่คณะวารสารฯ ให้การต้อนรับ

IMG_0749 IMG_0736 IMG_0752 IMG_0763 IMG_0778 IMG_0779 IMG_0793