แนะนำสถานี

Number of View: 6598

ประวัติและความเป็นมา

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2508 ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ออำนวยวิทยาการแก่นักศึกษาและประชาชน แลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างประเทศ และใช้เป็นอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อฝึกงาน ในภาคปฏิบัติตามหลักสูตรของนักศึกษา แผนกวารสารศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในขณะนั้น การตั้งสถานีวิทยุในครั้งแรกนั้นมีสถานที่ดำเนินการอยู่บนชั้น 4 ของอาคารสโมสรอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี) ท่าพระจันทร์ โดยแบ่งพื้นที่ทำการออกเป็นห้องส่งกระจายเสียงจำนวน 2 ห้อง และอีกส่วนหนึ่งเป็นห้องสำหรับติดตั้งเครื่องส่งวิทยุ ซึ่งกระจายเสียงในระบบ A.M.ด้วย ความถี่ 980 กิโลเฮิตซ์ กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ และใช้ชื่อเรียกขานสถานีเป็นทางการว่า “สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ป.ช.ส. 10”

ต่อมาปี พ.ศ.2513 แผนกวารสารศาสตร์ ได้แยก จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มาเป็นแผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุธรรมศาสตร์ได้ทำการปรับปรุงใหม่อีกครั้งโดยเพิ่มกำลังส่งจากเดิม 1 กิโลวัตต์เป็น 10 กิโลวัตต์ กระจายเสียงในระบบ AM ด้วย ความถี่ 981 กิโลเฮิตซ์ และย้ายสถานที่ตั้งของเครื่องส่งวิทยุจากที่ตั้งเดิมบนดาดฟ้าชั้น 4 ของตัวอาคารไปอยู่ชั้นล่างใต้อาคารสโมสรอาจารย์ และนักศึกษา แต่ห้องส่งกระจายเสียงยังคงอยู่ที่ชั้น 4 เช่นเดิม ( อาคารดังกล่าวถูกรื้อถอนไปแล้วและได้มีการสร้างอาคารใหม่ทดแทนคือ อาคาร ธรรมศาสตร์ 60 ปี ในปัจจุบัน ) หลังจากทำการติดตั้งเครื่องส่งแล้วเสร็จ จึงได้เริ่มทำการทดลองส่งกระจายเสียงในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2515 และได้ส่งกระจายเสียงออกอากาศรายการภาคปกติตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา และ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2528 กรมไปรษณีย์โทรเลขได้มีหนังสือขอให้เปลี่ยนชื่อเรียกขานสถานีเป็นทางการใหม่ว่า “สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์” โดยตัดคำว่า ป.ช.ส. 10 ออกไป และเครื่องส่งวิทยุธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์ ได้ทำการส่งกระจายเสียงออกอากาศมาจนถึงวันที่ 1 ธ.ค. 2537 จึงได้ยุติการใช้งาน ในการกระจายเสียงของสถานีวิทยุธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์นั้นไม่สามารถที่จะส่งกระจายเสียง ให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตพื้นที่บริการได้ทั้งหมด อันเนื่องมาจากปัญหาทางด้านเทคนิคหลายประการ ทางสถานีวิทยุธรรมศาสตร์ต้องการแก้ไขปัญหานี้ ด้วยการที่จะย้ายสถานีเครื่องส่ง วิทยุไปสร้างใหม่ที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต โดยที่ห้องส่งกระจายเสียงยังคงอยู่ที่ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์เช่นเดิม ดังนั้นจึงได้ดำเนินการขอตั้ง งบประมาณในการย้ายสถานีวิทยุ และดำเนินการขอคลื่นความถี่วิทยุจากกรมไปรษณีย์โทรเลขเพื่อไว้ใช้สำหรับการเชื่อมโยงสัญญาณตาม หนังสือที่ ทม 0701/62 ลงวันที่ 9 มกราคม 2534 และทางกรมไปรษณีย์โทรเลขก็ ได้อนุมัติให้สถานีวิทยุธรรมศาสตร์ใช้ความถี่วิทยุขนาด 300.1 MHz. เพื่อใช้งานสำหรับระบบวิทยุเชื่อมโยงระหว่างห้องส่งวิทยุภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และสถานีเครื่องส่งภาย ในหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยให้ใช้กำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์ ความกว้างแถบคลื่น 200 KHz. และค่าทวีกำลังสายอากาศไม่เกิน 18 dBi ตามหนังสือที่ คค 0704(ก)/14286 ลงวันที่ 9 กันยายน 2534 ส่วนเรื่องการของบประมาณเพื่อทำการสร้างสถานีเครื่องส่งวิทยุที่ศูนย์รังสิต นั้นได้ดำเนินการมาก่อนหน้านื้ แต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาแต่อย่างใด จวบจนเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2535 สถานีวิทยุได้มีบทบาทในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ด้วยการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ทั้งสองฝ่าย แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เป็นเพราะปัญหาทางด้านเทคนิคในการกระจายเสียงของสถานี ภายหลังจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคมผ่านพ้นไป ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่โดยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี นายสุเทพ อัตถากร เป็นรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ต่อมาในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2535 นายสุเทพ อัตถากร มีโอกาสมาเยี่ยมสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มาร่วมรายการออกอากาศของทางสถานีวิทยุธรรมศาสตร์ จึงได้ทราบปัญหาข้อขัดข้องของสถานีและได้จัดสรรงบประมาณให้กับสถานีวิทยุธรรมศาสตร์ เพื่อสร้างสถานีเครื่องส่งวิทยุที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น ด้วยวงเงินงบประมาณจำนวน 10 ล้านบาท โดยใช้เป็นงบประมาณในการก่อสร้างอาคารและเสาอากาศพร้อมระบบสายดิน เป็นเงินจำนวน 5 ล้านบาท ใช้เป็นงบประมาณสำหรับซื้อเครื่องส่งวิทยุพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 5 ล้านบาท สำหรับเรื่องระบบสาธารณูปโภคนั้นทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการจัดหาให้

การก่อสร้างสำเร็จตามเป้าหมาย และได้เริ่มทำการทดลองส่งกระจายเสียงจากห้องส่งท่าพระจันทร์ ไปยังเครื่องส่งศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2537 ต่อมาในเดือนธันวาคม 2537 ได้ทำการทดลองถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 (แม่โดมเกมส์) ซึ่ง มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และเริ่มส่งกระจายเสียงภาคปกติในเดือนเมษายน 2538 จนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ.2552 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ย้ายสถานที่ทำการจาก ชั้น 4 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มายัง ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี

ข้อมูลทางเทคนิคที่ตั้งสถานีเครื่องส่ง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
เครื่องส่ง : ขนาดกำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ ยี่ห้อ HARRIS รุ่น DX10
ส่งในระบบ : AM STEREO
ความถี่ : 981 กิโลเฮิตซ์
เสาอากาศแบบ : Base Insulated Vertical ยี่ห้อ Rohn
ความสูงของเสาอากาศ : 102 เมตร
สายดิน : จำนวน 144 เส้น ความยาวเส้นละ 77 เมตร

เครือข่ายสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา