ธรรมศาสตร์สานศิลป์

Number of View: 2294

เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในหัวข้อ ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตไทย การรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย การสร้างค่านิยมที่เน้นประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมประชาธิปไตย และความเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสมให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์และสังคม คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน โดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการธรรมศาสตร์สานศิลป์ เพื่อส่งเสริมการแสดงดนตรีไทยของเด็กนักเรียนนักศึกษาในระดับประถมจนถึงระดับอุดมศึกษาจากโรงเรียนหรือสถาบันต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในการเล่นและขับร้องดนตรีของประชาชนทั่วไป โดยกำหนดให้แต่ละโรงเรียนหรือสถาบันที่มีวงดนตรีไทยเดิมมาบันทึกการแสดงที่ห้องส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุธรรมศาสตร์หรือเดินทางไปบันทึกตามโรงเรียนต่าง ๆ ในบริเวณ 24 จังหวัดภาคกลาง ซึ่งเป็นจังหวัดที่รับการกระจายเสียงของสถานีวิทยุ มธ. ทางคลื่นAM 981 KHz แล้วนำมาออกอากาศตามผังรายการของสถานีฯ ต่อไป แล้วยังออกอากาศทางอินเตอร์เน็ต www.jc.tu.ac.th/turadio981 เพื่อให้ครอบคลุมถึงผู้ฟังทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมความสามารถของเด็กนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจดนตรีไทย จะได้มีเวทีในการแสดงออกและมีกำลังใจในการสืบทอดมรดกไทยในรูปแบบของดนตรีไทยต่อไป โดยมีโดรงเรียนที่นำนักเรียนมาบันทึกรายการกับสถานีวิทยุธรรมศาสตร์ คือ

 1. โรงเรียนศรีบุณยานนท์
 2. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
 3. โรงเรียน มัธยมวัดดาวคนอง
 4. โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง
 5. โรงเรียนลำสนุ่น
 6. โรงเรียนนาคประสิทธิ์ (มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ)
 7. โรงเรียนวัดชีปะขาว
 8. โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี
 9. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
 10. โรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคม
 11. ชุมนุมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์