เชิดชูครูเพลง

Number of View: 6774

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ซึ่งบทบาทหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ฯ คือ การอำนวยทางวิทยาการแก่นักศึกษา โดยเป็นที่ฝึกงานในภาคปฏิบัติทางวิทยุกระจายเสียง ตามหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวารสารศาสตร์ฯ ทำหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดการสัมมนาทางวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลิตรายการข่าวสารความรู้ ตลอดจนความบันเทิงให้แก่สาธารณชน ดังเช่นรายการเพลงลูกทุ่งธรรมศาสตร์ที่ออกอากาศอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ซึ่งได้รับความนิยมและการตอบรับจากผู้ฟังทางบ้านเป็นอย่างมาก นอกจากจะเป็นการนำเสนอความบันเทิงแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอีกทางหนึ่งด้วย
การดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จึงนับว่ามีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในหัวข้อ ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตไทย การรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย การสร้างค่านิยมที่เน้นประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมประชาธิปไตย และความเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสมให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์และสังคม
คณะวารสารศาสตร์ฯ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จึงเห็นความสำคัญในการทำภารกิจดังกล่าว และเห็นควรให้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมศิลปและประเพณีท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมศิลปในทุกแขนงของความเป็นไทยและเพื่อนำผลงานเหล่านั้นออกเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยการนำเสนอทางสถานีวิทยุและทางอินเตอร์เน็ตที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ดูแลรับผิดชอบอยู่ ซึ่งโครงการส่งเสริมศิลปะและประเพณีท้องถิ่นนี้จะจัดทำตามความพร้อมและความเหมาะสมของหัวข้อในแต่ละครั้ง โดยในครั้งแรกจะเป็นการจัดในหัวข้อ เชิดชูครูเพลง ครูไพบูลย์ บุตรขัน ทั้งนี้เนื่องมาจากเหตุผลคือ
๑. ครูไพบูลย์ บุตรขัน ถือว่าเป็นคีตกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ท่านเป็นนักแต่งเพลงที่มีความไพเราะ และมักสอดแทรกคุณค่าสาระแห่งชีวิตข้ามยุคข้ามสมัยไว้ในบทเพลง ดังจะเห็นว่าหลายเพลงได้กลายเป็นเพลงอมตะที่นักร้องรุ่นแล้วรุ่นเล่าต่างนำมาขับร้องใหม่อย่างเพลงค่าน้ำนม, โลกนี้คีอละคร, กลิ่นโคลนสาบควาย, มนต์รักลูกทุ่ง, สามหัวใจ, มนต์เมืองเหนือ, ฝนเดือนหก ฯลฯ ซึ่งบทเพลงเหล่านี้บางคนเคยแต่ฟังเพลงแต่ไม่ทราบว่าใครคือผู้แต่ง
๒. ครูไพบูลย์ บุตรขัน เกิดที่บ้านท้องคุ้ง ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกันกับที่ตั้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนโดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมอนุรักษ์ความเป็นไทย ความสามารถในด้านการประพันธ์เพลงการใช้ภาษาไทยที่ดีมีความความไพเราะเหมาะสมซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชนรุ่นหลังของชาติ จะได้มีกำลังใจในการสืบทอดมรดกไทยในรูปแบบการประพันธ์เพลงไทยต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านการประพันธ์เพลงการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาของชาติให้เข้าถึงกลุ่มคนมากขึ้น
๒. เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓. เพื่อเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันกับองค์กรวัฒนธรรมต่างๆและประชาชนทั่วไปภายนอกสถาบัน
๔. เพื่อเป็นการขยายฐานผู้ฟังให้มากขึ้น
๕. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้มีทักษะในการผลิตรายการอีกรูปแบบหนึ่ง
๖. เพื่อเพิ่มประสบการณ์การจัดทำรายการประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความสนใจในสาระความรู้และความบันเทิงด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

แผนการดำเนินงาน

โดยรูปแบบจะจัดเป็นการเสวนาในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งเพลงในแง่ต่างๆของครูไพบูลย์โดยเชิญวิทยากรภายนอกเช่นวัฒนธรรมจังหวัด นักร้องรุ่นเก่าซึ่งคุ้นเคยหรือเคยร้องเพลงที่ครูไพบูลย์แต่งนำมาสนทนาพูดคุยกัน ฉายภาพยนต์ไทยเก่าๆที่ครูไพบูลย์ได้แต่งเพลงประกอบและบรรเลงเพลงที่ครูไพบูลย์แต่งไว้สลับฉายวีดิทัศน์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครูไพบูลย์ให้ผู้เข้าร่วมเสวนาฟังและถ่ายทอดสดออกอากาศให้ผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังทางสถานีวิทยุธรรมศาสตร์ คลื่น AM. 981 KHz ชึ่งจะสามารถรับฟังได้ 24 จังหวัด ในภาคกลาง พร้อมทั้งทางอินเตอร์เน็ต www.jc.tu.th/radido981 เพื่อให้ครอบคลุมถึงผู้ฟังทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย
กำหนดจัดงาน
โดยจะจัดงานดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งตรงกับวันเสียชีวิตของครูไพบูลย์ บุตรขัน ณ โรงภาพยนตร์คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เริ่มงานตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความสนใจศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีการประพันธ์การใช้ภาษาในการแต่งเพลงไทยให้มากขึ้น
๒. เป็นการร่วมกิจกรรมกับประชาชน นักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนและสถาบันต่าง ๆ
๓. มีผู้รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพิ่มขึ้น
๔. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีศักยภาพในการผลิตรายการเพิ่มขึ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

กำหนดการ งานเชิดชูครูเพลง “ครูไพบูลย์ บุตรขัน”

เวลา ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๓๐ น. ฉายภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รักลูกทุ่ง”
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีเปิด- นายสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ธนะวังน้อย กล่าวรายงาน- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต กล่าวเปิด
เวลา ๑๓.๒๐ น. ฉายวิดีทัศน์ประวัติครูไพบูลย์ บุตรขัน
เวลา ๑๓.๓๐ น. – เสวนา เรื่อง “ชีวิตและผลงาน ครูไพบูลย์ บุตรขัน”- สลับการแสดงดนตรี นำเสนอผลงานการประพันธ์เพลงของครูไพบูลย์ บุตรขันวิทยากรเสวนา

 • คุณวัฒน์ วรรลยางกูร … เจ้าของผลงานหนังสือ “ คีตกวีลูกทุ่ง ไพบูลย์ บุตรขัน “
 • ครูจีรพันธ์ สมประสงค์… นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นปทุมธานี
 • คุณสุริยา ฟ้าปทุม… นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง และหลานชายของครูไพบูลย์ บุตรขัน

ผู้ดำเนินการเสวนา

– นายไพโรจน์ ภูชาญ และ นายสุวิทย์ จุ้ยเจริญ… ผู้ดำเนินรายการ “ ลูกทุ่งธรรมศาสตร์

เวลา ๑๗.๐๐ น. ปิดการเสวนา

หมายเหตุ : สถานีวิทยุธรรมศาสตร์ ระบบ AM. 981 KHz ถ่ายทอดสด เวลา ๑๒.๐๐ น.
หรือสามารถรับฟังได้ทาง http://www.radio981.tu.ac.th/?page_id=5

ติดต่อสำรองที่นั่ง.. โทร. ๐-๒๖๙๖–๖๓๒๔ , ๐-๒๖๙๖-๖๓๓๐ , ๐-๒๖๙๖-๘๓๒๖
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณไพโรจน์ ภูชาญ ๐๘๑-๘๔๖-๔๙๘๑
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ด่วน….ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

NEW ภาพบรรยากาศภายในงาน…..

3 ตอบกลับไปที่ เชิดชูครูเพลง

 • สวัสดีครับคุณไพโรจน์ คุณสุวิทย์ เพลง”สิบหมื่น”ในภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งนั้น เคยมีนักจัดรายการเพลงลูกทุ่งท่านหนึ่ง ซึ่งท่านก็คลุกคลีกับวงการลูกทุ่ง ท่านบอกว่าไม่ใช่เสียงของพระเอก มิตร ชัยบัญชา แต่เป็นเสียงของ คุณเสน่ห์ เพชรบูรณ์ มีผลงานอยู่เพลงเดียวครับ
  ขอทราบความถูกต้องครับ

 • ใช่้ครับ เป็นผลงานของคุณเสน่ห์ เพชรบูรณ์ มีผลงานอยู่สองเพลงคือ
  1.เพลงสิบหมื่น
  2.แม่ร้อยใจ
  สอบถามเพิ่มเติมโทร 08-18555-864 ไพโรจน์ ภูชาญ

 • สวัสดีครับคุณไพโรจน์ คุณสุวิทย์ ป้า ปอ ฟัง เพลง เก่า ทุก วันจันทร์ถึงศุกร์
  วันจันทร์ ป้าปอขอเพลงของนวลสวาดชื่นชมบุญเพลงอะไรก็ได้ค่ะเปิดให้ได้นะจะคอยฟัง