ประชุมเครือข่ายวิทยุสถาบัน

Number of View: 3487

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา
ทิศทางความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา
และประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ข่าว ไทยยูนิวส์
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2553
ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

****************************************************************************************

วิทยุธรรมศาสตร์
ลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบัน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีวิทยุสถาบันการศึกษา 10 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมนักบริหารวิทยุโทรทัศน์การศึกษา สมาคมผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา จัดพิธีลงนามและแถลงข่าวการให้ความร่วมมือกันเป็น “พันธมิตรสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา” ขึ้น
รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี กรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในนาม “พันธมิตรสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา” ถึงความเป็นมาของโครงการนี้ว่าในอดีตสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา ได้ทำหน้าที่สำคัญในการเป็นสื่อคือนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ อย่างเสรี จนสามารถชี้นำสังคมไปในทางที่ถูกต้องได้ ในยามปกตินอกจากการเผยแพร่ข่าวสาร กิจการของสถาบัน การเป็นแหล่งฝึกงาน การเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับนิสิตนักศึกษาแล้ว บทบาทและหน้าที่ของสถานียวิทยุสถาบันการศึกษา ยังจะต้องให้ความรู้ให้การศึกษา และข่าวสารเชิงวิเคราะห์ ที่เป็นการเสริมปัญญา ตลอดจนนนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ให้กับประชาชน ซึ่งถือเป็นหน้าที่หลักของสถาบันการศึกษาที่จะต้องให้แก่สังคมตลอดไป จากบทบาทหน้าที่นี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการจัดตั้ง “เครือข่ายพันธมิตรสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา” ขึ้น โดยเบื้องต้นสถานีวิทยุจุฬาฯ และสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ร่วมกันผลิตรายการ “เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน” และออกอากาศสดพร้อมกันมาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2540 และได้พัฒนาความร่วมมือต่อเนื่องมา จนกระทั่งเดือนสิงหาคม พ.ศ.2548 พันธมิตรสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาทั้ง 10 สถาบัน สามารถผลิตรายการ “เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน” ร่วมกันครบทุกสถาบัน เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร การศึกษา ผลงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ด้วยการรายงานสดตรงจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและแถลงข่าวความร่วมมือนี้มีท่านอธิการบดีและรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีจากทุกสถาบันที่เป็นพันธมิตรเป็นผู้ร่วมลงนาม
นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้านความร่วมมือทางด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง ที่สถานีวิทยุสถาบันการศึกษาและสถาบันการศึกษา รวมตัวกันเป็นพันธมิตรเพิ่มโอกาสทางเลือกแก่ประชาชน ในการรับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร โดยตรงจากผู้ที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนของสถาบันการศึกษา ความร่วมมือนี้ มีนัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาในการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดสรรคลื่นความถี่ และ พระราชบัญญัติประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ฯ ที่กำลังจะมีขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้
รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 12.00 – 13.00 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุ มอ.หาดใหญ่ FM 88.0 MHz ส่วนในวันศุกร์ ออกอากาศพร้อมกันเพิ่มขึ้นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชียงใหม่ FM 100.0 MHz
ทั้งนี้ สถานีวิทยุธรรมศาสตร์ AM 981 KHz ได้ร่วมเสนอรายการในรูปแบบของข่าว และการสัมภาษณ์ในเรื่องของกิจกรรมและความก้าวหน้าทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจติดตามรับฟังรายการ “เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน” ได้ตามวัน เวลา และสถานีวิทยุฯ ดังกล่าว